Приложение № 4 към СС 9
ОТЧЕТ
за паричния поток 
на ПП Български национален съюз "Нова демокрация"
за 2021 г.
Наименование на потоците текуща година предходна година
  1 2
I. Наличност на парични средства в началото на периода 0 0
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от нестопанска дейност    
1. Получени дарения под условие    
2. Получени дарения без условие    
3. Постъпления от членски внос 8  
4. Постъпления от осигурителни предприятия    
5. Получени обезщетения за застраховане    
6. Постъпления от банкови и валутни операции    
7. Други постъпления    
Всичко постъпления от нестопанска дейност 8 0
Б. Плащания за нестопанска дейност    
1. Изплатени дарения    
2. Изплатени заплати    
3. Изплатени осигуровки    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Плащания за услуги    
6. Други плащания (депозити - ЦИК ) 8  
Всичко плащания за нестопанската дейност 8 0
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 0 0
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от стопанска дейност    
1. Постъпления от продажба на активи и услуги    
2. Постъпления от клиенти    
3. Постъпления от банкови и валутни операции    
4. Други постъпления    
Всичко постъпления от стопанска дейност    
Б. Плащания за стопанската дейност    
1. Плащания за услуги и за придобити активи    
2. Плащания към доставчици    
3. Изплатени данъци    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Други плащания    
Всичко плащания за стопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност 0 0
IV. Наличност на парични средства в края на периода 0 0
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 0 0
Дата: 10.3.2022 г.                                                                                    Ръководител: Борис Иванов

 

 

          Приложение № 4 към СС 1
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПП Български национален съюз "Нова демокрация"
за  2021 г.
                    (хил. лв.)
Показатели Записан капитал Премии от емисии Резерв от последващи оценки РЕЗЕРВИ Финансов резултат от минали години Текуща печалба/загуба Общо собствен капитал
Законови Резерв, свързан с изкупени собствени акции Резерв съгласно учредителен акт Други резерви Неразпределена печалба Непокрита загуба
1. Салдо в началото на отчетния период                      
2. Промени в счетоводната политика                      
3. Грешки                      
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки                      
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:                      
 - увеличение                      
 - намаление                      
6. Финансов резултат за текущия период                      
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:                      
 - за дивиденти                      
8. Покриване на загуба                      
9. Последващи оценки на активи и пасиви                      
 - увеличение                      
 - намаление                      
10. Други изменения в собствения капитал                      
11. Салдо към края на отчетния период                      
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина                      
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата: 10.3.2022 г.                                                                                                                                              Ръководител: Борис Иванов

 

 

 

      Приложение № 2 към СС 9
ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на ПП Български национален съюз "Нова демокрация"
за 2021 г.
           
Наименование на разходите Сума в хил. лв. Наименование на приходите Сума в хил. лв.
текуща година предходна година текуща година предходна година
а 1 2 а 1 2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА    
А. Разходи за регламентирана дейност     А. Приходи от регламентирана дейност    
1. Дарения     1. Приходи от дарения под условие    
2. Други разходи (депозити - ЦИК) 8 0 2. Приходи от дарения без условие    
Всичко А: 8 0 3. Членски внос 8 0
Б. Административни разходи 0 0 4. Други приходи    
Общо I: 8 0 Общо I: 8 0
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ     II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ    
3. Разходи за лихви     5. Приходи от лихви    
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти     6. Приходи от съучастия    
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове     8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
6. Други разходи по финансови операции     9. Други приходи от финансови операции    
Общо II:     Общо II:    
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ     III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ    
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
V. ОБЩО РАЗХОДИ 8 0 V. ОБЩО ПРИХОДИ 8 0
VI. РЕЗУЛТАТ 0 0 VI. РЕЗУЛТАТ 0 0
Всичко (V+VI) 8 0 Всичко (V + VI) 8 0
           
Дата: 10.3.2022 г.                            Ръководител: Борис Иванов     

 

 

 

 

      Приложение № 1 към СС 1
 
СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС
на ПП Български национален съюз "Нова демокрация"
към 31.12.2021 г.
   
АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал     А. Собствен капитал    
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи     I. Записан капитал    
I. Нематериални активи     II. Премии от емисии    
1. Продукти от развойна дейност     III. Резерв от последващи оценки    
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски  марки, програмни продукти  и други подобни права и активи     IV. Резерви    
3. Търговска репутация     1. Законови резерви    
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане     2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции    
Общо за група I: 0 0 3. Резерв съгласно учредителен акт    
II. Дълготрайни материални активи     4. Други резерви    
1. Земи и сгради, в т.ч.:     Общо за група IV: 0 0
— земи     V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:    
— сгради     — неразпределена печалба    
2. Машини, производствено оборудване и апаратура     — непокрита загуба    
3. Съоръжения и други     Общо за група V: 0 0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални  активи в процес на изграждане     VI. Текуща печалба (загуба) 0 0
Общо за група II: 0 0 Общо за раздел А: 0 0
III. Дългосрочни финансови активи     Б. Провизии и сходни задължения    
1. Акции и дялове в предприятия от група     1. Провизии за пенсии и други подобни задължения    
2. Предоставени заеми на предприятия от група     2. Провизии за данъци, в т.ч.:    
3. Акции и дялове в асоциирани  и смесени  предприятия     — отсрочени данъци    
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия     3. Други провизии и сходни задължения    
5. Дългосрочни инвестиции     Общо за раздел Б: 0 0
6. Други заеми     В. Задължения    
7. Изкупени собствени акции      1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:    
номинална стойност ….. хил. лв. X X до 1 година    
Общо за група III: 0 0 над 1 година    
IV. Отсрочени данъци     2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:    
Общо за раздел Б: 0 0 до 1 година    
В. Текущи (краткотрайни) активи     над 1 година    
I. Материални запаси     3. Получени аванси, в т.ч.:    
1. Суровини и материали     до 1 година    
2. Незавършено производство     над 1 година    
3. Продукция и стоки, в т.ч.:     4. Задължения към доставчици, в т.ч.:    
— продукция     до 1 година    
— стоки     над 1 година    
4. Предоставени аванси     5. Задължения по полици, в т.ч.:    
Общо за група I: 0 0 до 1 година    
II. Вземания     над 1 година    
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:     6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:    
над 1 година     до 1 година    
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:     над 1 година    
над 1 година     7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:    
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:     до 1 година    
над 1 година     над 1 година    
4. Други вземания, в т.ч.:     8. Други задължения, в т.ч.    
над 1 година     до 1 година    
Общо за група II: 0 0 над 1 година    
III. Инвестиции     — към персонала, в т.ч.:    
1. Акции и дялове в предприятия от група     до 1 година    
2. Изкупени собствени акции      над 1 година    
номинална стойност ...... хил. лв. X X — осигурителни задължения, в т.ч.:    
3. Други инвестиции     до 1 година    
Общо за група III: 0 0 над 1 година    
IV. Парични средства, в т.ч:     — данъчни задължения, в т.ч.:    
— в брой 0 0 до 1 година    
— в безсрочни сметки (депозити) 0 0 над 1 година    
Общо за група IV: 0 0 Общо за раздел В, в т.ч.: 0 0
Общо за раздел В: 0 0 до 1 година    
Г. Разходи за бъдещи периоди     над 1 година    
  Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:    
  — финансирания    
  — приходи за бъдещи периоди    
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) 0 0 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)  0 0
           
Дата: 10.3.2022 г.                                                                               Ръководител: Борис Иванов
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Декларация
по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии 
                     
Политическа партия Български национален съюз "Нова демокрация"  
    (пълно наименование на политическата партия)    
БУЛСТАТ 121069090          
                     
Седалище и адрес на управление   София, Младост 1, бл. 30, ап. 76  
       
                     
Долуподписаният Борис Филипов Иванов  
    (собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия, съгласно последно решение на Софийски градски съд за регистрация на партията)  
Постоянен адрес София, Младост 1, бл. 30, ап. 76    
                 
ЕГН 3712236267          
                 
в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2021 г.,
                     
представляваната от мен политическа партия е получила дарения от:
I. Физически лица
Дарител                                                                                            (име, презиме, фамилия) ЕГН Постоянен адрес  Дата на договора/     акта за дарение Вид на дарението (парично/ непарично) Цел на дарението (без условие/ под условие) Размер на дарението в лева                  (за парични дарения) Стойност на дарението                в лева
(за непарични дарения)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                     
II. Юридически лица и/или еднолични търговци 
Юридическо лица/ЕТ                                                                                (наименование) ЕИК Адрес на управление Дата на договора/     акта за дарение Вид на дарението (парично/ непарично) Цел на дарението (без условие/ под условие) Размер на дарението в лева                   (за парични дарения) Стойност на дарението                в лева
 (за непарични дарения)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
             
                 
                     
                     
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.
                     
                     
Дата : 10.03.2022 г.       Декларатор: Борис Иванов  

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от

 

Аз, долуподписаният Росица Желязкова Желязкова - Тонева (име, презиме и фамилия на лицето, съставило отчета)

 

 

съставител на годишния финансов отчет за 2021 г. на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

(пълно наименование на политическата партия съгласно Решение на СГС)

 

 

УДОСТОВЕРЯВАМ,

 

че данните в годишния финансов отчет към 31.12.2021 г. на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

представен на Сметната палата на хартиен и електронен носител, са идентични.

 

            За несъответствие на информацията между хартиения и електронния носител нося отговорност по Наказателния кодекс.

 

 

 

            10.03.2022 г.                                      Декларатор: ........................

            (дата)                                                                          (подпис)

                       

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от

 

Аз, долуподписаният Росица Желязкова Желязкова - Тонева

(име, презиме и фамилия на лицето, съставило отчета)

 

 

съставител на годишния финансов отчет за 2021 г. на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

 

(пълно наименование на политическата партия съгласно Решение на СГС)

 

 

УДОСТОВЕРЯВАМ,

 

че данните в декларацията по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии, приложена към годишния финансов отчет за 2021 г. на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ и представена на Сметната палата на хартиен и електронен носител, са идентични.

 

За несъответствие на информацията между хартиения и електронния носител нося отговорност по Наказателния кодекс.

 

 

            10.03.2022 г.                                      Декларатор: ........................

                (дата)                                                                      (подпис)

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г.

 НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

БУЛСТАТ: 121069090

Адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 30, ап.76

Телефон за контакт: 0888 / 215 - 375

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Представляващ ПП: Борис Филипов Иванов – отговорен секретар

ЕГН: 3712236267

Телефон за контакт: 0887/ 812- 754

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 30, ап.76

 

Съставител на ГФО: Росица Желязкова Желязкова - Тонева

(в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие, се посочват данните на лицето, което управлява и представлява предприятието)

Телефон за контакт: 0887/ 812- 754

Адрес за кореспонденция: ...........................................................................................

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Към 31.12.2021 г.

 

 

ПП Български национален съюз “Нова демокрация” (ПП БНС – НД) е регистрирана за политическа партия от СГС на основание чл. 19 от ЗПП, фирмено дело
№ 2164/1990 г.

     На състоялия се последен конгрес са приети решения, които бяха отхвърлени от СГС и затова са в сила обстоятелствата по предишния конгрес проведен на
11.05.2005 г.

В своята дейност ПП „ БНС -НД“ спазва Закона за политическите партии, Закона за счетоводството и Устава на ПП „БНС – НД“.

През отчетения период ПП „БНС – НД“ участва в избори за народни представители за Народно събрание, проведени на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г. и 14.11.2021 г.

 

Приходи за отчетения период – членски внос – 7 738 лв.

Разходи – депозити за участие в избори за народни представители за Народно събрание, платени към ЦИК – 7 500 лв.

Банкови такси – 178 лв.

 

 

 

 

10.03.2022 г.                                                        Председател:………………..

                                                                                   / Борис Иванов/

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ

                                           към финансовия отчет

                                           в съответствие с т. 24.1 и т. 24.2 от

     Счетоводен стандарт 1 -  „Представяне на финансови отчети”

     на ПП Български национален съюз “Нова демокрация” към 10.3.2022 г.

 

     ПП Български национален съюз “Нова демокрация” е регистрирана за политическа партия от СГС на основание чл. 19 от ЗПП, фирмено дело
№ 2164/1990 г.

     На състоялия се последен конгрес са приети решения, които бяха отхвърлени от СГС и затова са в сила обстоятелствата по предишния конгрес проведен на 11.05.2005 г.

     Партията води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на ЗПП и на българското счетоводно законодателство. ПП Български национален съюз “Нова демокрция” няма записан, но не внесен капитал. Няма и нематериални активи. Партията няма дългосрочни финансови активи. Не разполага и с депозити в банки до и над една година.

     Седалището на партията е в гр. София, Младост 1, бл. 30, ап. 76

     През 2021 г. не са правени промени в счетоводната политика на партията.

 

     Счетоводител:                                  Председател:

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЕО

КАРТА

 

Централен щаб:
гр. София, ж.к. Младост 1, блок 30/2/10/76
0888. 215. 375

ХОРА КАТО ТЕБ И МЕН

Борис Филипов Иванов - Орг. секретар

Бисер Андреев - Касиер