Роден съм на 15 октомври 1974 г. в град Благоевград. Семеен, баща на две момчета.

Непушач. Владея говоримо и писмено английски и руски.

Средното си образование завърших през 1992 г. в Техникум по електротехника – Благоевград, специалност - “Автоматизация на производството”.
През 2000 г. завърших следването си в Софийския университет “Св. Климент Охридски” – София, специалност “Молекулярна биология”,  магистратура - “Генетика”
Военната си служба отбих в Школата за запасни офицери, гр. Плевен. След едногодишен курс на обучение бях разпределен в танковата бригада в Горна Баня. Там изпълнявах длъжността командир на взвод. Уволнен съм с чин младши лейтенант.

През 2008 година успешно защитих докторат в Институт по микробиология, БАН, София.
Тема на докторантурата: “Биохимични и генетични изследвания на процесите на биодеградация на ароматните съединения”. Ръководител  доц. Златка Алексиева, PhD

Имам следните допълнителни специализации:
2002 г. -  Тримесечна специализация, Холандия, FEMS fellowship,
Ръководител проф. William de Vos, Тема “Изследване на кворум сензинг промотори в Lactobacillus plantarum WCFS”
2008 г. - “Advanced course applied genomics of industrial fermentation” Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation and Biotechnology Studies Delft Leiden (BSDL), Холандия

Изследователски способности:
Микробиология – изолиране и култивиране на бактерии и дрожди. Молекулярна идентификация, чрез секвениране на 16S и 18S рибозомални гени
Молекулярна биология – изолиране на нуклеинови киселини. Рестрициране, лигиране и нерадиоактивно белязане на ДНК. Всички хибридизационни и PCR техники, включително real-time PCR (ABI Real Time 7500, COBRBET инструменти). ДНК секвениране и информираност за Next generation технологии за секвениране.

Съавтор съм в 34 записа на ДНК секвенции в NCBI генбанка и имам участие в следните проекти финансирани от националния фонд за научни изследвания:
2000 г. -  Молекулярно-таксономична характеристика на вагинални лактобацили. Институт по микробиология, БАН
2003 г. -  Изследване на термофилността при български млечно-кисели бактерии – генетични основи на резистентността към термичен шок. Институт по микробиология, БАН
2004  г. -  Характеризиране на молекулярен биомаркер за идентификация на дрождеви фенол хидроксилазни гени. Институт по микробиология, БАН
2008 г.  -  Нови термо-чуствителни супероксид дисмутази от антрактически гъби: биотехнологична продукция, химическа характеристика и приложение. Институт по микробиология, БАН
2008 г. -  Биоразнообразие на дрожди от избрани Български екосистеми. Институт по микробиология, БАН
2008 г. -  Молекулярна характеристика, имуномодулиращи свойства и механизми на здавословните ефекти  на Български лактобацили, от различни екологични ниши. Институт по микробиология, БАН

Участвал съм и в оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси”, подкрепа за развитие на млади докторанти, пост докторанти, специалисти и млади учени. Институт по микробиология, БАН
Имам научни интереси в областта на функционалната и сравнителната геномика, глобални регулаторни мрежи, метаболитно инжинерство и системна биология.

Обществено-политическата ми биография е свързана с две националистически органиизации. От 1998г. до 2000г. бях член на Студентското национално движение „Велика България”, а от 2002 г. съм член на Български Национален Съюз.
През 2009 г. бях кандидат за народен представител от листата на Български Национален Съюз – НД в 1-ви избирателен район, Благоевград.
------------------------------------
Съавтор съм с множество публикации, по-важните от които:
1.Danova, S.T., Stoyancheva, G., Manasiev, Y., Miteva, V. 2005, Development and application of random DIG-labelled probes based on total genomic Lactobacillus DNA World Journal of Microbiology and Biotechnology 21 (6-7), pp. 835-842
2.P. Zlateva, M. Gerginova, J. Manasiev, B. Atanasov, N. Peneva, N. Dimova, Z. Alexieva. Kinetic parameters determination of the phenolic derivatives assimilation by Trichosporon cutaneum R57. Biotech. & Biotechnol. Eq., 2005, v. 19 (1): 93-97.
3.Gerginova M., Manasiev J., Shivarova N., Alexieva Z. Influence of  various phenolic compounds on phenol hydroxylase activity of a Trichosporon cutaneum strain. Zeitschrite fuer Naturforschung C., 2007, 62c, 83-86
4.Manasiev J., Gerginova M., Yemendzhiev H., Peneva N., Alexieva  Z. Molecular Analysis of Phenol Degrading Microbial Strains, Zeitschrift für Naturforschung C., 2008

ВИДЕО

КАРТА

 

Централен щаб:
гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 5
0888. 215. 375